ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, УТАЙКИ, РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

В Европа емисиите на амоняк (NH3), които проидзхождат 96% от селскостопанските дейности, значително допринасят за замърсяването с фини прахови частици (PM2,5) и свързаната с това преждевременна смъртност. Директивата 2016/2284/ЕС задължи всички държави от Европейския съюз да намалят емисиите на NH3 с 6% спрямо 2005 г. до 2020 г. Най-високото увеличаване на концентрацията на фини прахови частици ще се случи над северните балкански страни – България и Румъния и северна Италия.

Емисиите на амоняк нарушават естествения баланс на екосистемата, например тревата го харесва, но много други растения се унищожават, нараства или изчезва популацията на съответните насекоми.

При разпръскването на оборска тор, амоняка се преобразува  в нитрит/нитрат и замърсява подпочвените води.

BIO-R-95 предлага на фермерите гъвкаво решение за превръщане на NH3 в нитрат, нитрит и накрая в чист азот и кислород (въздух), в зависимост от действителните нужди и екологичните разпоредби. Това може да се регулира прецизно, така че когато е необходимо да имаме чист отпадък (въздух), а в преиодите когато е необходимо за наторяване да съдържа нититрат/нитрит.

В допълнение, често е възможно отпадъчните води да да бъдат преработени до води с високо качество и да ги използвате повторно, независимо дали за намаляване на вашите собствени нужди от суровини или като продаваем продукт. Отпадъчните води се превръщат в ресурс!

Органичните твърди вещества или микроорганизмите се изгарят биологично в биореактора. Този процес вече успешно се използва в индустриални и общински пречиствателни станции за отпадъчни води със всякакъв капацитет. Значителни икономии на веднага след инсталирането.

Значително редуциане на излишната утайка и свързаните с това разходи за обработка и обезвреждане.

БИОРЕАКТОР