Blog Grid

Продукти

EOXIDE LQ-85 (ХЛОРЕН ДИОКСИД) ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДАТА В НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И ПИТЕЙНА ВОДА В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

EOXIDE LQ-85 е ефективен срещу всички, виреещи във во- дата микроорганизми, включително и резистентните към хлора като криптоспориди и легионели. Хлорният диоксид e единствения метод за дезинфекция, ефективен за унищожа- ване на биофилма. Не образува никакви вредни остатъчни продукти в процеса на дезинфекция, лесно се дозира, по- добрява вкуса и мириса на водата, икономичен за употреба. Хлорният диоксид остава ефективен в широк диапазон на pH от 4 до10, не реагира с амоняк или органични вещества във водата. Поради тези си качества решава редица пробле- ми в земеделието и животновъдството.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Често срещан проблем във всички напоителни системи е развитието на бифоилм, който причинява намален поток, за- пушвания и е източник за разпространение на болестотвор- ни организми в цялата напоявана зона, особено гъбични заболявания. Слузта, която се образува предпазва микроор- ганизмите, които се развиват необезпоявани и представляват спойката между минералите във водата, които се залепват по стените на тръбопроводите. Остатъчните количества хлорен диоксид върху растенията бързо се разграждат до безвредни неорганични съединения. Отлични резултати при елими- ниране на Тута Абсолюта чрез напръскване на растенията.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ЗА ЖИВОТНИТЕ

Чистата питейна вода помага при храносмилането, при обмяната на хранителни вещества, регулацията на темпера- турата и отделянето на отпадъчните вещества. В тази връзка водата играе жизненоважна роля за здравословния статус и продуктивните резултати на животните. Основно водата в поилните системи за животните се смята за сериозен из- точник на бактериални инфекции и затова е необходимо третиране от първия до последния ден. В птицефермите запушването на поилките от биофилм оказва негативно влияяние върху здравето на птиците и намалява ефекта от приеманите медикаменти, витамини и ваксини. Водата е изключително важна за млекодайните крави. Ако една крава има много бактерии във вимето, произвежда мляко с високо микробно число. Това не е добре и за теле- тата, които стават податливи на болести. Всички изброени проблеми могат да бъдат избегнати чрез дезинфекция на водата с ЕOXIDE LQ-85.

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИОРЕАКТОР ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ BIO-R-95

В Европа емисиите на амоняк (NH3) значително допринасят за замърсява- нето с фини прахови частици (PM2,5) и свързаната с това преждевременна смъртност. Директивата 2016/2284/ЕС задължи всички държави от Европей- ския съюз да намалят емисиите на NH3 с 6% спрямо 2005 г. до 2020 г. Емисии- те на амоняк нарушават естествения баланс на екосистемата, защото на- пример тревата го харесва, но много други растения се унищожжават, а при разпръскването на оборска тор, амо- няка се преобразува в нитрит/нитрат и замърсява подпочвените води. BIO-R-95 предлага на фермерите гъвкаво решение за превръщане на NH3 в нитрат, нитрит и накрая в чист азот и кислород (въздух), в зависи- мост от действителните нужди и еко- логичните разпоредби. Това може да се регулира прецизно, така че когато е необходимо да имаме чист отпадък (въздух), а в периодите когато е не- обходимо за наторяване да съдържа нититрат/нитрит. BIO-R-95 е много икономичен в сравнение със стрипперите за NH3, използвани в някои процеси на би- огаз въз основа на първоначалната инвестиция и оперативните разходи. Не се използват никакви консумативи (коагуланти), до 50% по-нисък разход за енергия, не се образува утайка, съответно няма да има нужда от пре- соване/сушене и транспортиране на излишната утайка. В конвенционал- ните системи излишната утайка може да бъде до 1% от общия обем вода, което е скъпо за изхвърляне/изгаря- не и струва енергия за изсушаване/ пресоване и транспортиране. Ефективността на BIO-R-95 се кон- тролира автоматично и непрекъснато чрез различни параметри, например ниво на кислород, БОД, СОД, pH и температура. BIO-R-95 е отличен за оптимизиране и коригиране на съ- ществуващо биологично третиране или за водеща технология в нова пречиствателна станция.

Източник: Списание АГРОБИОТЕХНИКА

Продукти

Чиста вода в басейна с една капсула! AquaSmarter се грижи за басейна без химикали и разходи за електричество

Представете си да плувате в басейн, пълен с бутилирана вода – това чувство ще е ежедневие за вас, ако поддържате чистотата на вода- та във вашия басейн с новата капсула AquaSmarter Blue Genie.

С нея вече не е нужно да купувате скъпи химикали, да се притеснявате от разходите за електричество или за състоянието на помпата и филтъра. Специалната капсула не изисква почти никакви допълнителни разходи и гарантира изключително лесна поддръжка.

Трябва само да поставете AquaSmarter Blue Genie при скимерите и след две седмици ще имате перфектна вода без химикали. След 12 месеца употреба единственото нещо, за което трябва да помисли- те, е да смените капсулите.

Технологията AquaSmarter е изключително проста и изисква минимална поддръжка. Научни изследвания доказват, че сребърните и медните йони унищожават всички бактерии и спори, които обичайно се развиват в изкуствените корита, включително и резистентните към хлора. Тази технология е идеална там, където е необходима постоянна дезинфекция срещу бактерии и вируси.

Капсулата AquaSmarter може да е окомплектувана с магнит, който разрушава калциевата молекула. Така ще се избягва натрупването на котлен камък по тръбите и повърхностите.

AquaSmarter Blue Genie вече се използва в хиляди плувни басейни в целия свят. AquaSmarter намира перфектно приложение за басейни, джакузита и фонтани.

КАК ДЕЙСТВА

AquaSmarter е йонизираща капсула на базата на 5 химични елемента (мед, сребро, паладий, цинк и въглерод), кои- то генерират положително заредени сребърни и медни йони в момента, в който поставите капсулата във во- дата. Положително заредените йони ще се свържат с отрицателно заре- дените алги, ще ги унищожат и няма да позволят развитието на нови.

 

Здраве с помощта на 5 химични елемента

 • Мед – премахва и предпазва развитието на алги и бактерии
 • Сребро – унищожава вирусите Цинк – контролира нивото на мед
 • във водата
 • Въглерод – предпазва от окислява- не медта (CuO2)
 • Паладий – действа като катализа- тор

Приложение:

 • Плувни и минибасейни Питейна вода
 • Лодки, каравани, бутилиране на вода и др.
 • Хотели, болници (профилактика срещу легионела)
 • Премахване на алги
 • Рибарници, аквариуми, фонтани и др. Третиране на дизелово гориво Третиране на мляко (студена пас-
 • тьоризация), плодови сокове и концен- трат и т. н.

AQUASMARTER M75

С AquaSmarter М75 ще приготвяте чиста вода за пиене у дома и ще получите ефекта на „живата вода”. Тя успешно убива вируси, бактерии и гъбички. Положително заредените йони ще се свържат с отрицателно заредените алги, ще ги унищожат и няма да позволят развитието на нови. По същия начин се унищожават бактерии, вируси и се коагулират метали като желязо и манган. Обработената с AquaSmarter вода има свойството да хидратира всяка една клетка от организма, „подмладява” кръвта, стимулира физиологическите процеси в организма, увеличава количеството на белтъците в кръвта и т. н.

За нас

Кемоксайд предлага природни решения за пречистване на отпадъчни и питейни води

Разговор със Зоя Велкова, Управител на Кемоксайд

 – Г-жо Велкова, представете компанията и фокуса на дейността Ви.

Фирма Кемосайд е създадена през 2011 г. в съдружие със собственика на холандската фирма ЕОКС Интернешънъл, която тази година отбелязва 50 годишен юбилей. През 80-те години на миналия век се специализира в производството на водоразтворими почистващи препарати, като още тогава обръщат внимание на околната среда и усъвършенстват формулите така, че да са безвредни за потребителите и щадящи околната среда. Едно от най-важните предимства е, че разработваме препарати за клиенти, които имат проблеми в тяхното производство със специфични замърсявания, с които не могат да се справят, използвайки конвенционални почистващи препарати. Предлагаме препарати за хранително-вкусовата промишленост, петролната индустрия, металургията, авиацията, автомобилната индустрия, армията и др.

– Разкажете за някои продукти за третиране на отпадъчни води.

В областта на пречистване на отпадъчни води Кемоксайд представя продукти и решения на немската компания Иннохем. През последните 20 години фирмата разработи революционен процес за преработка на отпадъчни води с възможност за повторна употреба и заустване, така че водите да отговарят и на най-високите изисквания. Уникалният процес на преработка се основава на патентован биореактор. Общото количество разтворени твърди вещества се редуцира до 99%, без употреба на флокуланти и 50% по-нисък разход на енергия. Това осигурява един вид биологично пречистване, като премахва разтворени масла (петрол), бензен, толуен и ксилен (BTEX), тежки метали. Освен че редуцира утайките до 99%, възможно е да се преработвт утайки и от други пречиствателни станции. Биореакторът е съвместим с всички съществуващи ПСОВ. Компактен е – заема само 1/10 част от мястото, необходимо за обикновения биореактор, което прави възможно третирането на водите на мястото, където възниква замърсяването. Намира приложение при изключително тежки замърсявания на водите (при добива на петрол, в химическата промишленост и др).

-Представете иновативно решение, което предлагате за дезинфекция на питейна вода.

Нашето иновативно решение за третиране на питейни води е Еоксид Ел КЮ-75. Това е двукомпонентна система за получаване на място на 0,75% разтвор на чист хлорен диоксид, при смесването на 2 стабилни течни компонента във вода, без да е необходим генератор и без риск от експлозия. Това е най-безвредният за човешкия организъм продукт за дезинфекция на питейна вода, тъй като остатъчен продукт е малко количество соли, които обикновено се съдържат във водата и абсолютно безвреден за околната среда. Хлорният диоксид унищожава всички виреещи във водата микроорганизми, действа с пълен капацитет при рН от 4 до 10, подобрява вкуса и мириса на водата. Най-ефикасното и евтино средство за прочистване на тръбопроводите от биофилм, а по този начин и контрол на бактерията на Legionella в болници и хотели.

-Какви планове имате относно развитието Ви?

Бъдещите ни планове са в областта на пречистване на производствените води в петролната индустрия в Русия, Казахстан, Азербайджан и Иран. Що се отнася до българския пазар досега бяхме концентрирани само в областта на индустрията и дезинфекцията на питейни води. От тази година обръщаме внимание и на пазара на дребно. Имаме 2 нови продукта на базата на хлорен диоксид – таблетки хлорен диоксид за дезинфекция на питейна вода в резервоари, басейни, кладенци и гел-хлорен диокисид за дезинфекция на въздуха в помещения и премахване на неприятни миризми (една опаковка е достатъчна за дезинфекция на помещение от 25 m2 в продължение на месец). Продуктът е приложим и за дезинфекция на климатични инсталации. Предлагаме и домашни системи за обработка на вода чрез обратна осмоза, омекотителни инсталации, ултрафилтарция, УВ, филтри, системи за премахване на манган и желязо.

Източник: elmedia.net