EOXIDE LQ-85 (ХЛОРЕН ДИОКСИД) ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДАТА В НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И ПИТЕЙНА ВОДА В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

EOXIDE LQ-85 е ефективен срещу всички, виреещи във во- дата микроорганизми, включително и резистентните към хлора като криптоспориди и легионели. Хлорният диоксид e единствения метод за дезинфекция, ефективен за унищожа- ване на биофилма. Не образува никакви вредни остатъчни продукти в процеса на дезинфекция, лесно се дозира, по- добрява вкуса и мириса на водата, икономичен за употреба. Хлорният диоксид остава ефективен в широк диапазон на pH от 4 до10, не реагира с амоняк или органични вещества във водата. Поради тези си качества решава редица пробле- ми в земеделието и животновъдството.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Често срещан проблем във всички напоителни системи е развитието на бифоилм, който причинява намален поток, за- пушвания и е източник за разпространение на болестотвор- ни организми в цялата напоявана зона, особено гъбични заболявания. Слузта, която се образува предпазва микроор- ганизмите, които се развиват необезпоявани и представляват спойката между минералите във водата, които се залепват по стените на тръбопроводите. Остатъчните количества хлорен диоксид върху растенията бързо се разграждат до безвредни неорганични съединения. Отлични резултати при елими- ниране на Тута Абсолюта чрез напръскване на растенията.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ЗА ЖИВОТНИТЕ

Чистата питейна вода помага при храносмилането, при обмяната на хранителни вещества, регулацията на темпера- турата и отделянето на отпадъчните вещества. В тази връзка водата играе жизненоважна роля за здравословния статус и продуктивните резултати на животните. Основно водата в поилните системи за животните се смята за сериозен из- точник на бактериални инфекции и затова е необходимо третиране от първия до последния ден. В птицефермите запушването на поилките от биофилм оказва негативно влияяние върху здравето на птиците и намалява ефекта от приеманите медикаменти, витамини и ваксини. Водата е изключително важна за млекодайните крави. Ако една крава има много бактерии във вимето, произвежда мляко с високо микробно число. Това не е добре и за теле- тата, които стават податливи на болести. Всички изброени проблеми могат да бъдат избегнати чрез дезинфекция на водата с ЕOXIDE LQ-85.

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИОРЕАКТОР ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ BIO-R-95

В Европа емисиите на амоняк (NH3) значително допринасят за замърсява- нето с фини прахови частици (PM2,5) и свързаната с това преждевременна смъртност. Директивата 2016/2284/ЕС задължи всички държави от Европей- ския съюз да намалят емисиите на NH3 с 6% спрямо 2005 г. до 2020 г. Емисии- те на амоняк нарушават естествения баланс на екосистемата, защото на- пример тревата го харесва, но много други растения се унищожжават, а при разпръскването на оборска тор, амо- няка се преобразува в нитрит/нитрат и замърсява подпочвените води. BIO-R-95 предлага на фермерите гъвкаво решение за превръщане на NH3 в нитрат, нитрит и накрая в чист азот и кислород (въздух), в зависи- мост от действителните нужди и еко- логичните разпоредби. Това може да се регулира прецизно, така че когато е необходимо да имаме чист отпадък (въздух), а в периодите когато е не- обходимо за наторяване да съдържа нититрат/нитрит. BIO-R-95 е много икономичен в сравнение със стрипперите за NH3, използвани в някои процеси на би- огаз въз основа на първоначалната инвестиция и оперативните разходи. Не се използват никакви консумативи (коагуланти), до 50% по-нисък разход за енергия, не се образува утайка, съответно няма да има нужда от пре- соване/сушене и транспортиране на излишната утайка. В конвенционал- ните системи излишната утайка може да бъде до 1% от общия обем вода, което е скъпо за изхвърляне/изгаря- не и струва енергия за изсушаване/ пресоване и транспортиране. Ефективността на BIO-R-95 се кон- тролира автоматично и непрекъснато чрез различни параметри, например ниво на кислород, БОД, СОД, pH и температура. BIO-R-95 е отличен за оптимизиране и коригиране на съ- ществуващо биологично третиране или за водеща технология в нова пречиствателна станция.

Източник: Списание АГРОБИОТЕХНИКА